CYMDEITHAS SIFIG PENARTH - POLISI PREIFATRWYDD

1. PWY RYDYM

Mae Cymdeithas Ddinesig Penarth (y 'Gymdeithas') yn canolbwyntio ar dreftadaeth, pobl a datblygiad Penarth yn y dyfodol. Sefydlwyd y Gymdeithas ym 1988 ar ôl i grŵp o bobl a oedd am achub hen Adeilad y Baddonau rhag cael ei ailddatblygu ddechrau ymgyrch i'w achub ar gyfer y dref. Mae nodau'r grŵp hwnnw wedi ehangu i gynnwys cadw a gwella pob agwedd ar ein treftadaeth - gwrthsefyll datblygiad tameidiog ond eto annog dyluniad a gwelliannau da yn yr amgylchedd byw a gweithio. Amcanion y Gymdeithas bellach yw: -
* Ymdrechu i wneud Penarth yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo.
* Goleddu'r gorau o dreftadaeth Penarth.
* Cael gweledigaeth ar gyfer dyfodol Penarth.
Mae Cymdeithas Ddinesig Penarth yn elusen sydd wedi'i chofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau (Rhif Elusen yw 1182348) a chyda Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth (rheolydd data ICO rhif Z222059X)

2. DIOGELU DATA

Mae'r Gymdeithas yn cymryd diogelu data o ddifrif ac wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd a'ch diogelwch. Mae'r polisi hwn yn esbonio sut a pham rydyn ni'n defnyddio'ch data personol.
Rydym yn cymryd gofal mawr i warchod eich preifatrwydd a diogelu unrhyw fanylion personol a roddwch i ni, ac ni fyddwn byth yn cyfnewid nac yn trosglwyddo'ch gwybodaeth i sefydliad arall oni bai eich bod yn rhoi eich caniatâd i ni.
Gallwch chi benderfynu peidio â derbyn ein cyfathrebiadau neu newid sut rydyn ni'n cysylltu â chi ar unrhyw adeg. Os ydych chi'n dymuno gwneud hynny, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn neu sut rydyn ni'n defnyddio'ch data personol, cysylltwch ag enquiries@penarthsociety.org.uk neu ysgrifennwch at: -
Yr Ysgrifennydd Aelodaeth, Cymdeithas Ddinesig Penarth, 1 Archer Road Penarth Caerdydd CF64 3HW

3. PA WYBODAETH RYDYM YN CASGLU?

Rydym yn casglu ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol yn unig i'n galluogi i weinyddu'r dibenion elusennol cyfreithlon sy'n gysylltiedig â rheolaeth y Gymdeithas. Mae'r polisi hwn yn nodi sut rydyn ni'n defnyddio'ch data personol, pa ddata rydyn ni'n ei gasglu, a'r sail gyfreithiol dros ei ddefnyddio ac yn amlinellu'ch hawliau mewn perthynas â'ch data personol.
Rydyn ni'n casglu data personol rydych chi'n ei ddarparu i ni wrth ymuno â ni fel aelod, rhoi rhodd, tanysgrifio i ddigwyddiad, gosod archeb neu gyfathrebu â ni ar unrhyw ffurf gan gynnwys trwy ein gwefan.

MANYLION PERSONOL AELODAETH: -
Teitl; Cyfenw; Enwau Rhai; Cyfeiriad Llawn;
Math Aelodaeth: Unigolyn, Pâr, Bywyd, ac ati
Cyfeiriad e-bost a / neu rif ffôn pan roddir hynny gan aelod unigol;
Statws aelodaeth cyfredol - Talwyd yn Llawn, Aros am Daliad, Cynghorwyd Tan-dâl, Cynghorwyd Di-dâl, Tynnwyd, Ymddiswyddodd

MANYLION ARIANNOL AELODAETH: -
Cyfenw, Cychwynnol neu Rhagenw, Swm Trafodiad, Rhifau siec banc lle mae'r aelod yn gwneud taliad gyda siec;
Manylion dulliau talu eraill ee Gorchymyn Sefydlog Banc, Paypal, Arian Parod, Dyddiad Bancio
Math o Daliad: Tanysgrifiadau Aelodaeth, Rhoddion
Statws talu - Talwyd yn Llawn, Aros am Daliad, Cynghorwyd Tan-dâl, Cynghorwyd Di-dâl, Tynnwyd, Ymddiswyddodd

GWYBODAETH YN CODI O DDIGWYDDIADAU CYMDEITHAS SIFIC PENARTH
Gall gweithgareddau ac ymglymiad aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau mewn digwyddiadau a drefnir gan Gymdeithas Ddinesig Penarth arwain at greu rhywfaint o ddata personol. Dim ond y manylion hynny sy'n angenrheidiol i weinyddu'r digwyddiad fydd yn cael eu cadw. Yn nodweddiadol y rhain fydd eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost os byddwch chi'n eu darparu.
Ar gyfer digwyddiadau sy'n cynnwys trydydd parti, fel taith ar goets, byddwn yn cyfyngu'r wybodaeth a ddarperir i'r trydydd parti i enwau yn unig. Os yw taliad yn gysylltiedig â'r digwyddiad, dim ond Anrhydedduswr y Gymdeithas fydd yn dal y manylion hyn.

IS-GRWPIAU
Mae nifer o weithgareddau'r Gymdeithas yn cael eu cyflawni gan is-grwpiau, ee. Wardeiniaid y Traeth, Prosiect Llwybr Rheilffordd, Fforwm Coed, ac ati.
Rhaid i drefnwyr is-grwpiau fod yn aelodau o Bwyllgor Gweithredol y Gymdeithas a lle bynnag y bo hynny'n bosibl dylai pob aelod o is-grwpiau fod yn aelodau hefyd. Dim ond aelodau'r Gymdeithas y bydd yswiriant y Gymdeithas yn eu cynnwys. Os ydych chi'n gwirfoddoli fel rhan o is-grŵp, efallai y bydd angen i'r trefnwyr gadw rhestr ar wahân er mwyn i'r grŵp gael ei reoli'n effeithiol. Fodd bynnag, bydd y manylion hyn yn gyfyngedig i'r rhai sy'n angenrheidiol i weinyddu'r is-grŵp yn unig ac fel rheol dim ond enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y byddant yn eu cynnwys lle y darperir gan aelod yr is-grŵp, ynghyd ag unrhyw wybodaeth ychwanegol sy'n ofynnol i gydymffurfio â hi. deddfwriaeth berthnasol, ee datganiadau Iechyd a Diogelwch. Ni rennir unrhyw fanylion gyda thrydydd partïon.

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
Rydym yn defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i ddarparu newyddion a gwybodaeth i'n cefnogwyr, megis Facebook a Twitter. O ganlyniad, rydym yn casglu gwybodaeth o'r cyfryngau cymdeithasol lle rydych chi wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny, neu os ydych chi'n postio ar un o'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

DATA PERSONOL SENSITIF
Nid ydym yn casglu nac yn storio data personol sensitif (megis gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd, hil, credoau crefyddol neu farn wleidyddol) am aelodau neu gefnogwyr.

4. DATGELU A RHANNU DATA
Ni fyddwn byth yn gwerthu eich data personol. Nid ydym yn rhannu data personol ac eithrio yn y sefyllfaoedd cyfyngedig iawn a ddisgrifir uchod a dim ond gyda chaniatâd yr unigolyn dan sylw.

COOKIES
Ffeiliau testun yw cwcis a roddir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Nid yw'r Gymdeithas yn defnyddio cwcis ar ei gwefan.

5. CYFATHREBU

Rydym yn cyfathrebu â'n haelodau trwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol, ffôn, gwasanaethau post, ein gwefan, a thrwy daflenni printiedig a thaflenni newyddion.
Gallwch chi benderfynu ar unrhyw adeg a ydych chi'n dymuno derbyn y negeseuon hyn a gallwch chi benderfynu ar y dull rydyn ni'n eu hanfon atoch chi.
Gallwch ein cynghori am eich dewisiadau trwy anfon e-bost at: - enquiries@penarthsociety.org.uk neu drwy ysgrifennu at: -
Yr Ysgrifennydd Aelodaeth, 1 Archer Road Penarth Caerdydd CF64 3HW

ARIANNU A MARCHNATA
Fel elusen, daw ein holl arian o ffioedd aelodaeth, rhoddion unigol, gwerthu cynnyrch, a thaliadau digwyddiadau. Efallai y byddwn, felly, yn anfon cyfathrebiadau at aelodau a chefnogwyr o bryd i'w gilydd gyda manylion am weithgareddau sy'n gysylltiedig â chodi arian i'r elusen.

NEWSLETTER
Mae ein Cylchlythyr rheolaidd yn cael ei bostio allan fel budd i'r holl aelodau sydd wedi rhoi eu cyfeiriad e-bost i ni a thrwy'r post i aelodau nad ydyn nhw am eu derbyn trwy e-bost. Gallwch ddewis rhoi'r gorau i dderbyn y Cylchlythyr ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost at: enquiries@penarthsociety.org.uk neu drwy ysgrifennu at: -
Yr Ysgrifennydd Aelodaeth, 1 Archer Road Penarth Caerdydd CF64 3HW

6. DIOGELWCH DATA

PWY WEDI MYNEDIAD I'R DATA A GYNHALIWYD
Mae mynediad i'r data sydd gennym yn gyfyngedig i'r aelodau Pwyllgor Gweithredol hynny yn unig y mae angen y wybodaeth ar eu cyfer i gyflawni eu dyletswyddau ar ran y Gymdeithas. Yn ymarferol, yr Ysgrifennydd Aelodaeth, yr Anrh. Trysorydd, ac i raddau mwy cyfyngedig, trefnwyr is-grwpiau a digwyddiadau Cymdeithas.
Dim ond yr Ysgrifennydd Aelodaeth a'r Hon.Treasurer sy'n dal copïau wrth gefn o ddata aelodaeth a chodau pasio diogelwch.

7. STORIO

LLE RYDYM YN DECHRAU GWYBODAETH
Mae Cofnodion Aelodaeth yn cael eu storio'n ddiogel ar gyfrifiaduron preifat yr Ysgrifennydd Aelodaeth a'r Hon.Treasurer. Gwneir taliadau ar-lein trwy'r system Paypal sydd â'i amddiffyniad diogelwch helaeth ei hun ac nad yw'n rhannu manylion fel rhifau cardiau credyd neu fanylion cyfrif banc gyda ni.

SUT HIR RYDYM YN DECHRAU GWYBODAETH AM

Dim ond cyhyd ag y mae'n ofynnol i ryddhau gweinyddiaeth yr elusen yr ydym yn storio gwybodaeth. Bydd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau megis y math o wybodaeth a gedwir a'r defnydd a wneir o'r wybodaeth.
Rydym yn adolygu'n barhaus pa wybodaeth sydd gennym ac yn dileu'r hyn nad oes ei angen mwyach.

8. HAWLIAU DIOGELU DATA

Mae gennych hawliau cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'r ffordd yr ydym yn defnyddio'ch data personol. Rhestrir y rhain isod.

  • Mae gennych hawl i gadarnhad a oes gennym eich data personol ai peidio ac, os oes gennym ni, i gael copi o'r wybodaeth bersonol sydd gennym (gelwir hyn yn gais mynediad pwnc);

  • Mae gennych hawl i gael eich data wedi'i ddileu (er na fydd hyn yn berthnasol lle mae'n angenrheidiol i ni barhau i ddefnyddio'r data am reswm cyfreithlon);

  • Mae gennych hawl i gywiro data anghywir;

  • Mae gennych hawl i wrthwynebu i'ch data gael ei ddefnyddio at ddibenion nad ydych yn eu cymeradwyo ac nad ydych wedi cytuno iddynt.

Mae gennych hefyd yr hawl i gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch diogelu data yn www.ico.org.uk neu trwy ffonio 0303 123 1113.

CWYNION
Trafodwch unrhyw gŵyn a allai fod gennych gydag un o aelodau'r Pwyllgor Gweithredol yn bersonol,
neu
e-bostiwch eich cwyn at: enquiries@penarthsociety.org.uk
neu ysgrifennwch at: -
Yr Ysgrifennydd Aelodaeth, 1 Archer Road Penarth Caerdydd CF64 3HW

9. CYSYLLTIADAU Â GWEFANNAU ERAILL

Mae ein gwefan yn cynnwys hypergysylltiadau i lawer o wefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys nac ymarferoldeb unrhyw un o'r gwefannau allanol hynny (ond rhowch wybod i ni os nad yw dolen yn gweithio. Os yw gwefan allanol yn gofyn am wybodaeth bersonol gennych chi am unrhyw reswm, ni fydd y wybodaeth rydych chi'n ei darparu yn dod o dan y wybodaeth ein Polisi Preifatrwydd Darllenwch bolisi preifatrwydd unrhyw wefan cyn darparu unrhyw wybodaeth bersonol.

10. NEWIDIADAU I'R POLISI PREIFATRWYDD HON

Gellir diweddaru'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd, er enghraifft i adlewyrchu gofynion cyfreithiol newydd.
Diweddarwyd y Polisi Preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 3 Chwefror Chwefror 2021.