top of page
1200px-Penarth_clock.jfif
Slide1.JPG

Rhagymadrodd

Croeso i Wefan Cymdeithas Ddinesig Penarth.

Cymdeithas Ddinesig Penarthcanolbwyntio ar dreftadaeth, pobl a datblygiad y dyfodoltref Penarth, De Cymru.

 

Rydym yn sefydliad annibynnol, anwleidyddol, gwirfoddol, wedi'i gyfansoddi fel aCcasadwyicorfforedigOsefydliad (RCN 1182348). The Mae cymdeithas yn ymgyrchu dros warchod a gwella ein tref hardd, gyda’i threftadaeth a’i bywyd diwylliannol pwysig, yn ogystal â chreu, datblygu a rhedeg prosiectau sydd o fudd i’r dref, gan ymdrin â phynciau fel cydnabyddiaeth hanesyddol, ymchwil a chadwraeth, monitro amgylcheddol , cadwraeth a gwella, ac addasu ac integreiddio anghenion a chyfleusterau modern i gyfansoddiad diwylliannol a hanesyddol yr ardal.

Ein gwrthrycheffeithol yw:

- Ceisio datblygu a gwella ein tref, yn ogystal â diogelu ei hanes a'i threftadaeth ochr yn ochr â chynllunio ar gyfer y dyfodol.

- Annog safonau dylunio a phensaernïaeth uchel.

- Cefnogi cyfranogiad y C cyfancymuned yn ei lywodraethu.

A Brief History of The Society

Hanes Byr o'r Grŵp

Ffurfiwyd y Gymdeithas ym 1986 fel ymateb i'r gwaith arfaethedig o ailddatblygu'r GymdeithasBaddonau Nofio Dŵr Halenar yr Esplanade. Roedd nifer o adeiladau pwysig iawn eisoes wedi eu colli yn y dref wrth i ddatblygiadau gael eu dymchwel i wneud lle i fflatiau, Yn ffodus bu ymgyrch lwyddiannus i restru adeilad y baddonau (er iddo gael ei drawsnewid yn breswylfeydd preifat).

Gallwch ddarllen am hyn ac ymgyrchoedd eraill a gynhaliwyd gennym yn Ymgyrchoedd y Gorffennol yadran yn ein Categori Newyddion

yn ogystal â mwy am Ein Hanesydd Ein Hunainy yma>

Ein Prosiectau

Mae gennym ni nifer o brosiectau yn Nhref Penarth a’r cyffiniau, naill ai wedi’u creu a’u rhedeg gennym ni ein hunain, neu’n gweithio ar y cyd â grwpiau, sefydliadau a chynghorau eraill. Mae'r mathau o brosiectau yr ydym yn ymwneud â nhw yn amrywio, er bod gan bob un sail sy'n ymwneud â'n nodau craidd a'n cenhadaeth.

Mae yna hefyd nifer o brosiectau ac ymgyrchoedd hanesyddol y buom ni (gan gynnwys fel Cymdeithas Penarth) yn ymwneud â nhw. Byddwn yn arddangos rhai o'r rhain yma tra bod eraill i'w gweld yn Ymgyrchoedd y Gorffennol

Ein prosiectau presennol a blaenorol yw:

Projects
PTHT 4 Prototype v2.png

Llwybr Treftadaeth Tref Penarth

2022 -

Dod â hanes y dref i'r 21ain ganrif

20221121_123742.jpg

Dadorchuddio ein Hanes Ein Hunain

2023

Mae gan y PC/PS ei hanes diddorol ei hun i'w ddatgelu. Beth fyddwn ni'n dod o hyd iddo...?

20230505_104103.jpg

Ailymweld â Llwybrau Tref Penarth

1974-2000, 2023

Teithiau cerdded gwreiddiol Penarth a'i hanes.

Beth am grwydro gyda nhw...?

IMG_3671.jpg

I Fod

Cyhoeddwyd

2023

Mae'r prosiect hwn yn dod yn fuan................................???

Strydoedd Byw Penarth

2022 -

Llunio dyfodol ein tref ar gyfer hinsawdd, cynaliadwyedd a ffyrdd o fyw modern a dyfodol...

Penarth Civic Society Time Changed copy.jpg

I'w Cyhoeddi Hefyd

2023

Mae'r prosiect hwn hefyd yn dod yn fuan... ???

Groups
Ein Is-Grwpiau

Mae gennym nifer o is-grwpiau a ffurfiwyd i fwrw ymlaen â phrosiectau penodol yn y dref. Mae pob arweinydd grŵp yn eistedd ar y pwyllgor gwaith i sicrhau bod unrhyw weithgareddau’n cael eu hegluro i’r Gymdeithas ac yn cael eu cydlynu’n effeithlon.

Mae nifer o'r grwpiau hefyd yn gweithio gyda ac ochr yn ochr â'rCyngor Bro MorgannwgaCyngor Tref Penarthwrth gyflawni eu prosiectau. Mae pob grŵp hefyd yn rhyng-gysylltiedig, yn gweithio gyda'i gilydd lle bynnag y mae gorgyffwrdd o ran gweithredu a chylch gwaith, gan rannu gwybodaeth, syniadau, adnoddau a gwirfoddolwyr.

 

Bellach mae gennym 7 is-grŵp, gydag 1 un newydd yn ymuno â ni yn 2023.

Cymerwch Ran

Mae'r grwpiau hyn bob amser yn chwilio am aelodau newydd.

Os hoffech chi helpu a chymryd rhan gydag unrhyw un o'r grwpiau uchod os gwelwch yn ddaCysylltwch â Ni; enquiries@penarthsociety.org.uk

TREES 1.jpg

Penarth Tree Forum

Helping to protect, monitor, care for and increase the tree canopy of Penarth

SAM_7827.JPG

Friends of St Joseph's Park

a.k.a The Zigzag Path

A new group which will help maintain and enhance it.

Victoria Square.jpg

Friends of Victoria Square

A group dedicated to making The Square a place of freedom, relaxation and enjoyment for all

Arcot Triangle Bunting.jpg

Friends of

Arcot Triangle

Penarth's smallest Community green-space joins us as a sub-group in 2023

Penarth railway walk.jpg

Railway Path Project

Helping to monitor and maintain the foliage of this central walking and cycling path

SAM_6880.JPG

Friends of The Italian Gardens

Helping to care for the The Garden by The Sea

Returning June 2024

Cymerwch Ran

Socia Media
Gallery

Oriel

Defnyddiwch y saethau i sgrolio i'r chwith neu'r dde, neu cliciwch ar ddelwedd i weld golwg ehangach.

bottom of page